Print deze pagina

Wie zijn wij?Baptistengemeenten bestaan wereldwijd en horen bij de Protestants-evangelische kerkgenootschappen.


P E R S O O N L I J K E   B E K E R I N G

Er wordt nadruk gelegd op het belang van persoonlijke bekering tot Jezus Christus
en het leven vanuit een persoonlijke relatie met God.


D O O P

Wanneer iemand Jezus Christus heeft aanvaard als Redder en Heer volgt daarop
de doop door onderdompeling en het verder groeien in geloof en gehoorzaamheid
aan de wil van God.


R I C H T S N O E R

Het enige richtsnoer voor geloof en leven is de Bijbel, die wij aanvaarden als
geïnspireerd en gezaghebbend Woord van God.


A B C

VBG 'de Fontein' maakt deel uit van de Alliantie van Baptisten en Cama-gemeente.


M i s s i e   e n   v i s i e

O r g a n o g r a m

O v e r   d e   d i e n s t e n

W a t   g e l o v e n   w i j


Vorige pagina: Over VBG 'de Fontein'
Next page: Missie en visie