Print deze pagina

Wat geloven wij


De gemeente gelooft en belijdt het volgende:

1. God heeft Zichzelf bekend gemaakt door de Bijbel, door zijn Zoon Jezus Christus, in de schepping, en in de geschiedenis.

2. God is eeuwig, heilig, waarachtig en één in wezen en maakt Zich bekend in drie Personen:
de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest

3. De Bijbel bestaat uit 66 canonieke boeken. Ze is door de Heilige Geest geïnspireerd en
daarom volle
dig betrouwbaar, en heeft daarom het hoogste gezag over leer en leven.

4. Jezus Christus is gezonden door de Vader om de verloren mensheid te redden, is ontvangen
van de
Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, is volkomen God en volkomen mens, is
gekruisigd, is voor de mens in de plaats gestorven, is neergedaald in het dodenrijk, is lichamelijk
uit de doden opgestaan, en naar de hemel gegaan, waar Hij zit aan Gods rechterhand, vanwaar
Hij terug zal komen om het eeuwige plan van God te voltooien.


5. De Heilige Geest is volledig God. Hij woont in allen die opnieuw geboren zijn, stelt alle
gelovigen in staat een heilig leven te leiden, te getuigen van en te werken voor Jezus Christus
en staat er garant voor dat alle kinderen van God in het hemels Vaderhuis komen.

6. God heeft de schepping in zes dagen vormgegeven en de mens geschapen naar zijn beeld
en in staat van onschuld. Daarop volgde in Adam de zondeval van de mens. Als gevolg daarvan
is elk mens vanaf zijn prilste begin een zondaar, hoewel hij Gods beelddrager blijft en is elk mens
onderworpen aan Gods oordeel. God heeft beloofd dat de schepping verlost zal worden.

7. God biedt uit genade de verlossing aan die Jezus Christus in zijn komst, kruisdood en
opstanding heeft volbracht. Het offer van Christus is afdoende en bedoeld voor alle mensen,
maar alleen diegenen, die zich bekeren en door geloof op Gods aanbod ingaan, ontvangen
vergeving van zonden en worden behouden.

8. Door de eenwording met Jezus Christus worden gelovigen leden van zijn lichaam, de
Gemeente, die in elke tijd en op allerlei plaatsen zichtbaar wordt in plaatselijke gemeenten.
Daar worden de gelovigen ingeschakeld bij de dienst aan God en worden doop en avondmaal
bediend.

9. Jezus Christus zal terugkomen om de gelovigen bij Zich te nemen, en om op te treden als
Verlosser en Rechter, en om Gods Koninkrijk op aarde op te richten. Uiteindelijk zal Jezus Christus
Zichzelf en alles aan de Vader onderwerpen. De doden zullen opgewekt worden en het
eindoordeel zal plaatsvinden. Ongelovigen zullen tot de eeuwige straf ingaan, kinderen van God
tot het eeuwige leven.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W i e   z i j n   w i j ?

M i s s i e   e n   v i s i e

O r g a n o g r a m

O v e r   d e   d i e n s t e n


Vorige pagina: Over de diensten
Next page: Taakgroepen