Print deze pagina

Kinderdienst- - -  V O O R   W I E   I S   D E   K I N D E R D I E N S T   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bijna iedere zondagmorgen krijgen alle kinderen van de basisschool de gelegenheid onze
kinderdienst te bezoeken. De kinderen zijn vanaf 9.15 van harte welkom in hun eigen lokaal.

Alle groepen hebben dit seizoen apart kinderdienst. De groepen 1 t/m 4 in de 4 lokalen
boven en de groepen 5 t/m 8 in de 4 lokalen in de Wilg, schuin tegenover de Fontein.

- - -  K I N D E R E N   G R O E P  1 & 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -  G R A A G   B R E N G E N   E N   H A L E N   D O O R   D E   O U D E R S !  - - - - - - - - - - -

De ouders van de kleuters worden allen vriendelijk verzocht zélf hun kind naar boven te
brengen en zélf hun kind weer op te halen.
Wilt u uw kind a.u.b. niet laten brengen door grotere broer of zus..

Het is prettig als er contact kan zijn met u als ouders. De leiding voelt zich erg verantwoordelijk
en weet niet waar de kinderen blijven als ze het lokaal uit zijn. Graag uw medewerking en begrip.


- - -  L O K A L E N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De volgorde van de groepen zoals ze boven in de lokalen zitten is niet helemaal logisch,
dus let op:

Groep 4 zit in het eerste lokaal

Groep 3 in het tweede

Groep 2 in het derde

Groep 1 in het vierde lokaal

- - -  A S S I S T E N T E N   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bij de groepen 1 t/m 4 is er meestal een assistent aanwezig om de leiding te ondersteunen.
Het kinderdienstprogramma duurt tot 11 uur.

Vanaf 11 uur kunnen ouders de jongste kinderen ophalen, mocht de dienst eerder zijn
afgelopen verzoeken wij de ouders even te wachten tot die tijd. Als de dienst langer duurt
mogen de kinderen in de kinderdienst blijven totdat de dienst is afgelopen.

- - -  W A T   D O E N   W E   E N   W A A R O M ?   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vanwege de verschillen in leeftijd zal per groep verschillen wat er tijdens de kinderdienst
gebeurt. Er wordt in ieder geval geopend met gebed, we zingen, de kinderen mogen vaak
vertellen, er wordt een bijbelverhaal verteld en vaak wordt er geknutseld of een spel gespeeld.

De kinderen krijgen limonade en vaak wat lekkers erbij. Tijdens het knutselen is er wat meer
tijd om wat persoonlijke aandacht te kunnen geven en eens even een praatje te houden met
de kinderen.

Ons doel is: dat ze onze Heer leren kennen en aannemen en dat ze dit ook weer verder
kunnen vertellen aan anderen.

We vertellen ze de verhalen uit de bijbel en tegelijk laten we ze zien wat die verhalen van
lang geleden kunnen betekenen voor hun eigen leven, hier en nu. We willen Jezus’ liefde
uitstralen naar de kinderen, we willen ze leren kennen en zo een veilig plekje voor ze hebben.


Onze Visie: Het kinderwerk is een veilige plek voor kinderen waar zij rondom de Bijbel
samenkomen en zich ontwikkelen tot volgelingen van Jezus Christus.

- - -  B I J Z O N D E R E   D I E N S T E N   &   K I N D E R D I E N S T   - - - - - - - - - - - - - - -

Bij een DOOPDIENST zitten groep 6, 7 en 8 in de dienst en groep 3, 4 en 5 komen vóór
de getuigenissen weer binnen. Groep 1 en 2 hebben dan de hele tijd kinderdienst.

Bij een JEUGDDIENST zitten de groepen 6, 7 en 8 ook in de dienst.

Tijdens een KERK-SCHOOL-GEZINSDIENST is er geen kinderdienst, dit geldt voor alle groepen.


- - -  F E E S T D A G E N   &   V A K A N T I E S   &   K I N D E R D I E N S T - - - - - - - - - - - -

>    Feestdagen
Met de feestdagen Pasen, Pinksteren, Kerst en tijdens de kerstvakantie is er geen
kinderdienst
voor de groepen 1 t/m 8.


>    Zomervakantie
In de zomervakantie is er, om het team een welverdiende zomerstop te gunnen, géén
kinderdienst voor de groepen 1 t/m 8.

- - -  A A N M E L D E N   K I N D E R D I E N S T  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Wilt u uw kind (binnenkort) aanmelden bij de kinderdienst, wilt u dan gebruik

maken van het aanmeldingsformulier.

U kunt het, ingevuld, mailen naar de taakgroepleider van het kinderwerk,

email: taakgroepleider-kinderwerk@vbg-emmeloord.nl.


- - - S P A A R P R O J E C T   - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W E L C O M E   H O M E   M I N I S T R I E S   A F R I K A

is het grootste weeshuis in Jinja (Oeganda) voor kinderen van 0 tot 6 jaar.
Het weeshuis is in 1995 opgericht (als een huis voor stervende en hulpbehoevende kinderen)
door de inmiddels overleden Jackie Hodgkins.
Op dit moment wonen er rond de 65 kinderen. Een groot gedeelte heeft geen ouders meer.
Dikwijls is de moeder overleden tijdens de bevalling, of aan de gevolgen van AIDS. Soms is er nog wel een ouder, maar is deze niet in staat om voor het kind te zorgen. In dat geval doet het weeshuis aan opvang en begeleiding van de ouder met als doel het kind later weer terug te plaatsen in het gezin.

Veel kinderen zijn vondelingen, achtergelaten in het ziekenhuis of gevonden langs de weg, in
een suikerrietplantage of op de vuilnisbelt. Ook komen er kinderen bij ons via de kinderbescherming.

Veel meer info: www.welcomehomeafrica.nl

- - -  S P O N S O R I N G    V I A   C O M P A S S I O N    - -   D A N D R I   A N D I K A   L O A    - - -

Dandri 4 jaar, 6 jaar en op de laatste twee foto's 9 jaar (2018)

N.a.v. de dienst van Tiemen Westerduin van 27 april 2014, leek het ons goed om naast ons spaarproject ook een kindje te gaan sponsoren via Compassion.

We hebben gekozen voor een kindje van destijds 4 jaar omdat wij op die leeftijd ook starten met de kinderdienst.

Zijn naam is Dandri Andika Loa. Hij is geboren op vrijdag 26 juni 2009. Hij woont in het het kustgebied van Alak (Indonesië)

Onze ondersteuning voorziet Dandri van bijbelonderwijs, gezondheidscontrole, voedzame maaltijden, spelletjes en trainingen in lezen en schrijven. Het project organiseert ook bijeenkomsten en opvoedingsvoorlichting voor ouders en / of voogden.

 

 

 

- - -  O R G A N I G R A M   L  E I D I N G   C R È C H E   &   K I N D E R D I E N S T   - - - - - -


Vorige pagina: Organogram kinderwerk
Next page: Crèche