Print deze pagina

Missie en visie

M I S S I E

Wij zijn een gemeente die Gods heerlijkheid, geopenbaard in Zijn Zoon Jezus Christus,
willen weerspiegelen. (Rom. 8:29)


Toelichting: Onze missie geeft onze bestaansreden weer. In de missie willen we niet
onze activiteit beschrijven maar Gods activiteit in ons. Dit voorkomt vruchteloos activisme
en voorkomt prestatiedwang.


Gods Geest woont in iedere gelovige en door Zijn Geest is het Gods activiteit dat Hij ons
wil veranderen naar het beeld van de Heere Jezus. Een verandering naar de karakter-
eigenschappen van de Heere Jezus. Deze vrucht van de Geest vinden we terug in Gal. 5:22.V I S I E

Wij eren God door toegewijde discipelen van de Heere Jezus Christus te zijn en te maken
(Matt. 22:37-39 & Matt. 28:19)


Toelichting: De visie is onze droom hoe wij gestalte willen geven aan onze missie.
De allereerste roeping van de gemeente, het lichaam, is om het Hoofd te eren. Onder andere
in de Psalmen zien we heel duidelijk de opdracht om God te aanbidden (o.a. Ps. 95:1-7).
Met ‘God eren’ verwijzen we naar het ‘Grote Gebod’: “U zult de Heere, uw God, liefhebben
met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote
gebod.
En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf”. (Matt. 22:37-39).
Iedere gelovige is een discipel (leerling, volgeling, vertrouweling) van Jezus Christus en in
Lucas. 9:23-25 lezen we dat de Heere Jezus toewijding eist van Zijn discipelen.
Op grond van de ‘Grote Opdracht’ (Matt. 28:19) zijn discipelen geroepen om discipelen te maken.D O E L S T E L L I N G E N


Om doelstellingen onderscheiden we vier pijlers om onze visie te realiseren:

a.            De gemeente als schuilplaats. We willen als gemeente een schuilplaats zijn voor
mensen die op zoek zijn naar God. We willen een veilige plek zijn waar mensen in de hectiek
en complexiteit van deze maatschappij worden opgevangen in hun zoektocht naar de zin van
het leven.  We gaan niet wachten tot mensen die schuilplaats hebben gevonden maar gaan
erop uit om mensen deze plek aan te bieden. Deze plek is niet gebonden aan een gebouw,
maar is gebaseerd op relaties die we met mensen aangaan. Jezus ging naar de mensen toe
en toonde ontferming en bewogenheid. Dit willen wij weerspiegelen. We willen laten zien en
laten horen dat Jezus Christus de ultieme schuilplaats is en dat er bescherming is voor het
oordeel van God in het bloed van Zijn Zoon (1 Joh. 1:7).  Dat alleen kan ons in Gods nabijheid
brengen (Hebr. 10:19) en alleen dan schuilen we onder de schaduw van Zijn vleugels.
We willen pastorale zorg bieden waarin we het belang willen laten zien van een persoonlijke
relatie met Jezus Christus.


         
b.            De gemeente als rustplaats. Wij willen als gemeente een plaats van toerusting
bieden aan mensen die Jezus beter willen leren kennen. Rust wordt beloofd als we het juk
van de Heere Jezus op ons nemen (Matt. 11:27-30). Hiermee wordt bedoeld dat wij het leven
en de leer van Jezus leven en uitleven. Dit gezegde werd in het oude Israël gebruikt voor
iedere rabbi die zijn en zijn leer deelde met zijn discipelen. Door de Bijbel te bestuderen leren
we principes om onvoorwaardelijk op Hem te vertrouwen en dat geeft rust. Zo willen wij als
gemeente een rustplaats zijn waar de ontmoeting met God en elkaar centraal staat.  Die rust
willen we onderwijzen in een sfeer van ontspanning en bezinning. Als gemeente zoeken we
naar wegen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat ieder nodig heeft, maar iedere persoon
blijft zelf verantwoordelijk voor zijn geestelijke groei. Pastorale zorg heeft als doel geestelijke volwassenheid te bevorderen, is gericht op verandering naar het beeld van de Heere Jezus
en is gericht op herstel tot bruikbaarheid voor het Koninkrijk van God (Efeze 4:11-15).


 
c.            De gemeente als oefenplaats. Wij willen als gemeente een uitdagende en behulpzame
sfeer bieden om Jezus in praktische zin te volgen. We willen dat iedere discipel gaat ontdekken
wat zijn taak/bediening is in de gemeente (1 Kor. 12:18).  Op basis van talenten die God gegeven
heeft, het leren verstaan van Zijn wil, en door te oefenen zoeken we samen naar de juiste
bediening. Wij geven elkaar de ruimte om te oefenen, en om fouten te mogen maken en van die
fouten te leren. De toerusting is praktisch en wij besteden veel aandacht aan concrete
toepassingen en handvatten voor het dagelijks leven. Binnen de gemeente is er ruimte om te
experimenteren met nieuwe vormen en middelen die aansluiten bij deze manier van leren en
ontwikkelen. Zo willen we een klimaat van geestelijke groei bevorderen. Naast deze ruimte
creëren wij ook veiligheid door (Bijbelse)kaders te scheppen waarbinnen iedereen zich kan
en mag bewegen.


 
d.            De gemeente als uitvalsbasis. Als gemeente  zoeken we actief naar mogelijkheden
om mensen kennis te laten maken met het Evangelie. We willen de liefde die God voor deze
wereld heeft, uitdragen en uitleven. We zijn gericht op uitbreiding van de gemeente van de
Heere Jezus Christus. Door gemeentestichting en/of initiatieven die gericht zijn op
maatschappelijke betrokkenheid willen we dichtbij de mensen staan in Emmeloord en de rest
in de Noordoostpolder. We zenden ook gelovigen uit buiten deze regio die daartoe roeping
ervaren en wiens roeping ook door de gemeente wordt herkend en erkend.


 
D A T   H O U D T   I N   D A T   W E :

o             In alles wat we doen willen we God eren.

o             In alles wat we doen zal onze toewijding blijken.

o             In alles wat we doen zijn we erop gericht zijn om als discipel van Jezus Hem te volgen
               en van Hem te leren.

o             In alles wat we doen zijn we erop gericht om discipelen te maken.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W i e   z i j n   w i j ?

O r g a n o g r a m

O v e r   d e   d i e n s t e n

W a t   g e l o v e n   w i j


Vorige pagina: Wie zijn wij?
Next page: Organogram