Print deze pagina

ANBI


•     BEGROTING 2018

•     BEGROTING 2018-2022

•     JAARREKENING 2017 VBG in PDF

•    JAARREKENING 2017 VBG 

 

_______________________________________________________________

ANBI

Inhoudsopgave
1. Algemeen
2. Bestuurssamenstelling
3. Missie, Visie en Doelstelling
4  Beleidsplan
5. Verwijzing (link) naar beleidsplan landelijke kerk
6. Beloningsbeleid
7. Verslag van activiteiten
8. Financiële verantwoording

1. Algemeen
ANBI naam van de gemeente:  Vrije Baptistengemeente Emmeloord
RSIN nummer VBG Emmeloord:  805811709
Website adres:  www.vbg-emmeloord.nl
Bezoekadres:  Wilgenlaan 4, 8302 AM, Emmeloord
Postadres:  Wilgenlaan 4, 8302 AM, Emmeloord
Telefoonnummer:  0527617224
E-mailadresinfo@vbg-emmeloord.nl

2. Bestuurssamenstelling van de Fontein
De gemeente wordt bestuurd door de Raad van Oudsten. Dit orgaan bestaat uit bestuurlijk
oudsten en pastorale oudsten. Zij vergaderen zowel afzonderlijk als gezamenlijk.
De Raad van Oudsten bestaat uit tenminste vijf broeders. De voorganger maakt deel uit van
de Raad van Oudsten.

3. Missie, Visie en Doelstelling van de Fontein
Onze missie luidt:
Wij zijn een gemeente die Gods heerlijkheid, geopenbaard in Zijn Zoon Jezus Christus, willen
weerspiegelen. (Rom. 8:29)

Toelichting: Onze missie geeft onze bestaansreden weer. In de missie willen we niet onze
activiteit beschrijven maar Gods activiteit in ons. Dit voorkomt vruchteloos activisme en
voorkomt prestatiedwang.
Gods Geest woont in iedere gelovige en door Zijn Geest is het Gods activiteit dat Hij ons wil
veranderen naar het beeld van de Heere Jezus. Een verandering naar de karakter-
eigenschappen van de Heere Jezus. Deze vrucht van de Geest vinden we terug in Gal. 5:22.

Onze Visie is:
Wij eren God door toegewijde discipelen van de Heere Jezus Christus te zijn en te maken
(Matt. 22:37-39 & Matt. 28:19)

Toelichting: De visie is onze droom hoe wij gestalte willen geven aan onze missie. De allereerste
roeping van de gemeente, het lichaam, is om het Hoofd te eren. Onder andere in de Psalmen
zien we heel duidelijk de opdracht om God te aanbidden (o.a. Ps. 95:1-7). Met ‘God eren’
verwijzen we naar het ‘Grote Gebod’: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart,
met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede,
hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf”. (Matt. 22:37-39). Iedere gelovige is een
discipel (leerling, volgeling, vertrouweling) van Jezus Christus en in Lucas. 9:23-25 lezen we dat
de Heere Jezus toewijding eist van Zijn discipelen. Op grond van de ‘Grote Opdracht’ (Matt. 28:19)
zijn discipelen geroepen om discipelen te maken.

Doelstellingen:
Om doelstellingen onderscheiden we vier pijlers om onze visie te realiseren:
a.    De gemeente als schuilplaats. We willen als gemeente een schuilplaats zijn voor mensen die
op zoek zijn naar God. We willen een veilige plek zijn waar mensen in de hectiek en complexiteit
van deze maatschappij worden opgevangen in hun zoektocht naar de zin van het leven.
We gaan niet wachten tot mensen die schuilplaats hebben gevonden maar gaan erop uit om
mensen deze plek aan te bieden. Deze plek is niet gebonden aan een gebouw maar is gebaseerd
op relaties die we met mensen aangaan. Jezus ging naar de mensen toe en toonde ontferming
en bewogenheid. Dit willen wij weerspiegelen. We willen laten zien en laten horen dat Jezus
Christus de ultieme schuilplaats is en dat er bescherming is voor het oordeel van God in het bloed
van Zijn Zoon (1 Joh. 1:7).  Dat alleen kan ons in Gods nabijheid brengen (Hebr. 10:19) en alleen
dan schuilen we onder de schaduw van Zijn vleugels.
We willen pastorale zorg bieden waarin we het belang willen laten zien van een persoonlijke
relatie met Jezus Christus.

b.    De gemeente als rustplaats. Wij willen als gemeente een plaats van toerusting bieden aan
mensen die Jezus beter willen leren kennen. Rust wordt beloofd als we het juk van de Heere
Jezus op ons nemen (Matt. 11:27-30). Hiermee wordt bedoeld dat wij het leven en de leer van
Jezus leven en uitleven. Dit gezegde werd in het oude Israël gebruikt voor iedere rabbi die zijn
en zijn leer deelde met zijn discipelen. Door de Bijbel te bestuderen leren we principes om
onvoorwaardelijk op Hem te vertrouwen en dat geeft rust. Zo willen wij als gemeente een
rustplaats zijn waar de ontmoeting met God en elkaar centraal staat.  Die rust willen we onder-
wijzen in een sfeer van ontspanning en bezinning. Als gemeente zoeken we naar wegen om
zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat ieder nodig heeft, maar iedere persoon blijft zelf
verantwoordelijk voor zijn geestelijke groei. Pastorale zorg heeft als doel geestelijke volwassen-
heid te bevorderen, is gericht op verandering naar het beeld van de Heere Jezus en is gericht
op herstel tot bruikbaarheid voor het Koninkrijk van God (Efeze 4:11-15).

c.    De gemeente als oefenplaats. Wij willen als gemeente een uitdagende en behulpzame sfeer
bieden om Jezus in praktische zin te volgen. We willen dat iedere discipel gaat ontdekken wat
zijn taak/bediening is in de gemeente (1 Kor. 12:18).  Op basis van talenten die God gegeven
heeft, het leren verstaan van Zijn wil, en door te oefenen zoeken we samen naar de juiste
bediening. Wij geven elkaar de ruimte om te oefenen, en om fouten te mogen maken en van
die fouten te leren. De toerusting is praktisch en wij besteden veel aandacht aan concrete
toepassingen en handvatten voor het dagelijks leven. Binnen de gemeente is er ruimte om te
experimenteren met nieuwe vormen en middelen die aansluiten bij deze manier van leren en
ontwikkelen. Zo willen we een klimaat van geestelijke groei bevorderen. Naast deze ruimte
creëren wij ook veiligheid door (Bijbelse)kaders te scheppen waarbinnen iedereen zich kan
en mag bewegen.

d.    De gemeente als uitvalsbasis. Als gemeente  zoeken we actief naar mogelijkheden om
mensen kennis te laten maken met het Evangelie. We willen de liefde die God voor deze wereld
heeft, uitdragen en uitleven. We zijn gericht op uitbreiding van de gemeente van de Heere Jezus
Christus. Door gemeentestichting en/of initiatieven die gericht zijn op maatschappelijke
betrokkenheid willen we dichtbij de mensen staan in Emmeloord en de rest in de Noordoostpolder.
We zenden ook gelovigen uit buiten deze regio die daartoe roeping ervaren en wiens roeping
ook door de gemeente wordt herkend en erkend.

Dat houdt in dat we:
o    In alles wat we doen willen we God eren.
o    In alles wat we doen zal onze toewijding blijken.
o    In alles wat we doen zijn we erop gericht zijn om als discipel van Jezus Hem te volgen en
      van Hem te leren.
o    In alles wat we doen zijn we erop gericht om discipelen te maken.

4. Beleidsplan
Zoals uit onze visie blijkt is discipelschap (het volgen van Jezus Christus) het belangrijkste
strategische thema van de Vrij Baptistengemeente Emmeloord. Daarnaast zijn er belangrijke
thema’s die deels verweven zijn met en opgaan in ‘discipelschap’, zoals: gerichtheid op  de niet-
gelovige mens en samenleving, leiderschapsontwikkeling (Timoteussen), onderwijs gericht op
toerusting, eenheid in theologische en ethische uitgangspunten, huwelijk en gezin en
zendingsbeleid.
 
5. Verwijzing (link) naar Beleidsplan landelijke kerk
de Fontein is aangesloten bij de ABC-gemeenten. Zie toelichting onder Algemeen.
Website adres: www.abcgemeenten.nl
Postadres: Postbus 265, 3970 AG Driebergen-Rijsenburg

6. Beloningsbeleid
Drie personen ontvangen een financiële vergoeding voor hun diensten. Dat zijn de voorganger
als pseudo ondernemer, de bestuurlijk secretaris op detacheringsbasis en de missionair werker
in loondienstverband.

Bij de bezoldiging volgt de Vrije Baptistengemeente Emmeloord de richtlijnen van het Steunpunt
Kerkelijke Beheerszaken (SKB). Het SKB kent drie schalen gerelateerd aan het aantal leden. Een
schaal voor gemeenten met 350 of minder leden, een schaal voor gemeenten met 350 tot 550
leden, en een schaal voor gemeenten met meer dan 550 leden. Het systeem is zo opgezet dat in
een periode van 20 dienstjaren de maximum vergoeding bereikt wordt. Nul dienstjaren
corresponderen met de aanvangsvergoeding. Heeft iemand eerst een ander beroep uitgeoefend
dan wordt rekening gehouden met bijtelling van ambtsjaren op grond van leeftijd, te beginnen bij
27 jaar. Dit betekent dat iemand van 40 jaar 13 dienstjaren meegeteld krijgt. Het SKB past jaarlijks
per 1 januari de schalen aan naar de indexatie van het eerst gepubliceerde CBS-cijfer CAO lonen
per uur inclusief bijzondere beloningen sector Openbaar Bestuur (75) over 1 juli t/m 30 juni
voorafgaand. Deze aanpassing wordt – indien zulks mogelijk is – bekend gemaakt in oktober van
het voorafgaand jaar.

Vaststelling van onkostenvergoedingen wordt in overleg met de bestuurlijke oudsten vastgesteld.

7. Verslag van activiteiten
De gemeente telt op 26 oktober 2015 359 leden. Er is 1 voorganger die zich voor 40 uur per week
inzet.

Naast de zondagse diensten en de diverse hieronder genoemde werkvelden komen de
gemeenteleden tweewekelijks bij elkaar in huiskringen. Deze huiskringen zijn en blijven het
kloppend hart van onze gemeente.

de Fontein heeft, om de uitvoering van haar missie en beleid vorm te geven, een aantal
taakgroepen gevormd. Per taakgroep worden hieronder de activiteiten weergegeven.

Kinderwerk
De visie van de taakgroep kinderwerk is:
“Het kinderwerk is een veilige plek voor kinderen waar zij rondom de Bijbel samenkomen en zich
ontwikkelen tot volgelingen van Jezus Christus.”

Op elke zondag morgen is er voor de kinderen van de verschillende leeftijdsgroepen een speciaal
kinderprogramma. De kinderen komen bij elkaar in kleine groepen van leeftijdsgenoten.

Tijdens de ochtendsamenkomsten is er ook opvang voor baby’s en kinderen van 0 tot en met
4 jaar. Bij de crèche worden de kinderen verzorgd en kunnen ze  in een rustige, veilige omgeving
spelen en slapen.

Jeugdwerk
De visie van het jeugdwerk is elkaar en Jezus ontmoeten!
Op een ontspannen manier gaan we samen op weg om te ontdekken wie Jezus is en hoe we
met Hem kunnen leven.  Zo geven we Hem steeds meer de ruimte om richting te geven aan ons
leven. Dat maakt ons mooie, dienstbare mensen.  
Het grote  Gebod is hierbij ons motto: Luc. 10:27  ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart
en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’

Het Grote Gebod en de  Grote Opdracht uit Matteus 28:19-20 zijn samen opgenomen in de
formulering van onze visie en doelstellingen
•    BEREIKEN:  Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken
•    VERBINDEN:  Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest
•    GROEIEN:  Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd
•    EREN:  Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart
•    ONTDEKKEN:  Houd net zoveel van uw medemens als van uzelf

Deze vijf gebieden zullen mee spelen in alle activiteiten van het jeugdwerk. Als jeugdleiding
willen we bewust werken aan de betrokkenheid en de onderlinge relaties. Gods woord, de
Bijbel en gebed zullen daarin centraal staan.

Diensten
In de zondagochtenddiensten ligt de nadruk op geloofsopbouw. De diensten worden gevuld
door samenzang, gebed, mededelingen en prediking uit Gods woord. De woordverkondiging is
bedoeld om de gelovigen te bemoedigen, te vormen, te troosten en te corrigeren. De prediking
neemt een belangrijke plaats in tijdens de diensten van de Fontein. Periodiek zijn er diensten
met een speciaal karakter, zoals Kerk, School & Gezins diensten, doopdiensten en jeugddiensten.

Muziek en Techniek
De diensten worden technisch ondersteund door verschillende teams van technici. Hierbij valt
te denken aan licht, geluid en cameraopname. De diensten worden muzikaal ondersteund door
muziekteams (bands en zangleiding). Aanbidding door middel van zang en muziek is een
wezenlijk onderdeel van de diensten. Dat geldt voor alle diensten en alle leeftijdsgroepen.
Voor de voorbereiding van deze diensten en activiteiten zijn aparte programmateams actief,
die ook de zorgdragen voor de coördinatie, regie van de diensten en activiteiten zelf.

Gemeentezorg
De taakgroep Gemeentezorg heeft als hoofddoel mensen verder te helpen in hun ontwikkeling
om meer op Jezus te lijken. Er kunnen in levens blokkades of belemmeringen aanwezig zijn die
een volledige ontplooiing van een persoon of relaties in de weg staan. Samen met de hulpvrager
kan gezocht worden naar de geschikte pastorale, diaconale of specialistische (soms buiten de
Fontein) zorg.

Onderwijs
Onderwijsavonden, cursussen

Zending
Vanuit de Fontein is er een zendingswerkgroep actief welke de uitgezonden zendelingen vanuit
de gemeente ondersteund. Ook wordt er actief meegewerkt aan het Vluchtelingenwerk in de
Noordoostpolder en worden er evangelisatie activiteiten ontplooid op verschillende momenten
van het jaar.

Secretariaat
Hieronder valt de communicatie naar buiten en binnen toe d.m.v de website & mededelingenblad,
de ledenadministratie en het secretariaatswerk wat door 2 personen wordt ingevuld, algemeen
secretaris en bestuurlijk secretaris ter ondersteuning van de bestuurlijke raad.

Beheer
Hieronder valt het beheer van het gebouw en diverse ondersteunende teams, zoals:
- Verhuur: dit team verzorgt de coördinatie van verschillende verhuur activiteiten in het gebouw.
- Kosters: op  werkdagen en op zondagen is er een beheerder die bezoekers ontvangt, er voor
  zorgt dat het gebouw warm is en weer afgesloten wordt.
- Catering: dit team draagt zorg voor het verstrekken van koffie, thee en ranja en zo nodig
  snacks en maaltijden  rondomkerkdiensten en (gemeentelijk) activiteiten in het gebouw.
- Tuinwerkgroep: dit team verzorgt de tuin rondom het gebouw van de Fontein.

Financiën
Toelichting
- De leden van de Fontein dragen zorg voor de benodigde inkomsten van de gemeente.
- De Fontein ontvangt geen overheidssubsidie.
- Bijdragen van leden betreffen inkomsten uit maandelijkse bijdragen en collecten.
- Personeelskosten betreffen de personele kosten van de voorganger en betaalde medewerkers.
- Overige kosten betreffen kosten van gemeenteactiviteiten, algemene kosten en uitgaven
  zending.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IN EURO'S


2. JAARREKENING 2017


2.1 Balans per 31 december 2017
                                                31 december 2017                  31 december 2016
                                                                 €                                                 €
ACTIVA
Vaste activa
Materiele vaste activa
Grond                                                 735.000                                   735.000
Gebouw                                             430.138                                   424.690
Instalaties / inventaris                         29.924                                    33.078
Techniek                                                 1.575                                      1.995
                                                        1.196.637                              1.194.763

Financiele vaste activa

Overige vorderingen                             4.955                                       6.955
                                                             4.955                                       6.955

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren                                              153                                       1.257
Overige vorderingen                            6.354                                       8.390
Overlopende activa                                     0                                       2.390
                                                            6.507                                      12.037

Geldmiddelen
bank tegoeden                                  70.791                                      83.877
Kas                                                      2.540                                               0
                                                          73.331                                      83.877

                                                     1.281.429                                 1.297.632

 

2.1 Balans per 31 december 2017

                                                     31 december 2017                  31 december 2016
                                                               €                                             €
PASSIVA
Eigen vermogen
Vermogen 1 januari                          854.209                                    863.226
Resultaat boekjaar                            -16.287                                      -9.017
                                                         837.922                                    854.209

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen      388.450                                   388.450
                                                         388.450                                    388.450

Kortlopende schulden
Crediteuren                                          3.535                                        2.361
Te betalen kosten                              51.523                                       52.612
                                                          55.058                                       54.973

                                                      1.281.429                                  1.297.632


2.2 Staat van baten en lasten over 2017
                                                  31 december 2017                 31 december 2016
                                                                €                                                   €
Baten:
Opbrengsten                                       212.870                                   217.185
Directe kosten                                         1.915                                       1.348
                                                            210.955                                   215.837

Lasten:
Personele kosten                                 104.150                                  100.110
Afschrijvingen materiele vaste activa     22.470                                    22.200
Huisvestingskosten                                21.898                                    27.221
Gemeentelijke kosten                            42.809                                    40.917
Kosten werkgroepen                               4.109                                      1.718
Techniekkosten                                        5.100                                      5.100
Kosten jeugd                                           2.290                                      2.097
Algemene kosten                                   11.307                                    12.511
                                                            214.133                                  211.874

Saldo baten en lasten                            -3.178                                      3.963
Rentebaten                                                  16                                          119
Rentelasten                                          -13.126                                   -13.099
Som der financiele baten en lasten      -13.109                                   -12.979
Resultaat                                              -16.287                                     -9.017


2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde
valuta's worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde
valuta's gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van
afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en/of
regelgeving. Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Materiele vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met
afschrijvingen bepaald op basis van de verwachte economische levensduur. Op 1 januari 2006
is de verkrijgingsprijs van de inventaris en de techniek gebaseerd op de verzekerde waarde.
De afschrijvingen bedragen en vast percentage van de verkrijgingsprijs of
vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Afschrijvingspercentages:
Grond                                         0%
Gebouw                         3,33 - 20%
Installaties / inventaris 6,67 - 20%
Techniek                                  20%

Financiele vaste activa
Overige vorderingen
De overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van
noodzakelijk geachte voorzieningen

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen
geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.

Geldmiddelen
De geldmiddelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging. Het betreft de direct opeisbare vorderingen
op kredietinstellingen en kasmiddelen.


2.3 Toelichting op de jaarrekening
Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan een jaar. Het
gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende jaar, is opgenomen onder de
kortlopende schulden.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan een jaar. Deze
worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Er zijn geen verplichtingen welke niet in de balans zijn vermeld.


GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten uit giften en van de
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van
de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten zijn verantwoord in het jaar waarop zij
betrekking hebben c.q. de prestaties zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het
verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Opbrengsten

Onder opbrengsten wordt verstaan de van derden ontvangen bijdragen en giften, alsmede de
in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde diensten en/of goederen.
Directe kosten
Onder de directe kosten worden verstaan de direct aan de geleverde diensten en goederen
toe te rekenen kosten.

Lasten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde,
op basis van de van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij
verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen
voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen.

Financiele baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende
renteopbrengsten en -lasten, alsmede overige financieringskosten. 


Vorige pagina: Privacyverklaring 'de Fontein'
Next page: Jaarrekening